Preklady ADVANS

Preklady ADVANS     Translations ADVANS
 
 
 
ŠTANDARDNÉ PREKLADY
 
SÚDNE PREKLADY
 
ŠTANDARDNÉ TLMOČENIE
 
SÚDNE TLMOČENIE
 
CENA ZA PREKLADY
 
PODMIENKY
 
PROFIL SPOLOČNOSTI
 
PREKLADATELIA
 
SPOLUPRÁCA
 
REFERENCIE
 
KONTAKT
E-mail: advans(a)advans.sk
Tel.: 0918/518 238

Návštevníci online: 1.

Odoslať odkaz

Mier sa začína mnou

Preklady ADVANS

- pomáhame ľuďom dorozumieť sa i porozumieť si -

 

preklady advans

 

preklady advans

Podmienky využitia našich služieb

 

OBJEDNÁVKA

1. Objednávka sa uskutočňuje písomne, e-mailom alebo vyplnením a odoslaním príslušného formulára. Po prijatí objednávky kontaktujeme klienta a ujasníme si záležitosti okolo zrealizovania jeho objednávky.

2. Ak po zadaní objednávky a emailovom alebo telefonickom alebo faxovom alebo písomnom potvrdení objednávky klient zruší zrealizovanie objednávky, je povinný uhradiť už zrealizovanú časť objednávky.

 

PRÁVA A POVINNOSTI

1. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi účel, na ktorý bude zákazka použitá.

2. Ak zhotoviteľovi nebude tento účel oznámený, nebude braný ohľad na neskoršie reklamácie z dôvodov s ním súvisiacich. Ak bude zákazka použitá do tlače, musí objednávka obsahovať aj túto skutočnosť.

3. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje považovať všetky materiály, ktoré mu objednávateľ predloží, za prísne dôverné.

 

REKLAMÁCIA

1. V prípade zistených nedostatkov je klient povinný čo najskôr, avšak najneskôr do 1 mesiaca od prijatia služby (napríklad zhotoveného prekladu), písomne alebo emailom reklamovať dodanú službu s uvedením príslušných nedostatkov. Po uplynutí tejto lehoty sú nároky uplatnené oneskorene. V prípade opodstatnenej reklamácie následne uskutočníme bezplatné odstránenie príslušných nedostatkov. Ak klient nemá záujem o odstránenie nedostatkov, je klientovi ponúknutá zľava dohodou.

2. V prípade prekladov, ak medzi zmluvnými stranami vznikne spor týkajúci sa oprávnenosti reklamácie, zaväzujú sa zmluvné strany riešiť tento spor mimosúdnou cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého arbitra zvoleného dohodou zmluvných strán zo zoznamu súdnych prekladateľov a tlmočníkov vedeného príslušným súdom.

3. Ak klient použije dodanú službu na iný účel, než na aký bol preklad objednaný (napríklad ak objednávateľ objednal preklad iba webstránky, ale preklad použil aj na tlač napr. propagačných materiálov, nemá objednávateľ nárok na náhradu škody za tlačové služby z dôvodu chýb v preloženom texte), v prípade reklamácie nezodpovedáme za náklady tým vzniknuté.

4. Za prípadnú škodu spôsobenú chybami vyhotovenej zákazky zodpovedá zhotoviteľ, a to do výšky ceny zákazky.

5. V prípade šírenia dodaných služieb (napríklad dodaný preklad má byť šírený tlačou a podobne), v prípade prekladoch, ktorých sa to týka, je potrebný náš súhlas vzhľadom na autorské práva. Za prípadné porušenie autorských práv zo strany klienta nenesieme žiadnu zodpovednosť.

 

PLATBA

1. Faktúry vystavujeme po uplynutí kalendárneho mesiaca za všetky zrealizované služby do dátumu vystavenia faktúry. V prípade, že množstvo dodanej služby za fakturované obdobie je menšie ako 1 (jedna) množstevná jednotka (v prípade prekladov je to jedna (1) normostrana ), účtujeme za dodanú službu sumu vo výške jednej množstevnej jednotky.

2. Faktúry vystavujeme zvyčajne s dobou splatnosti 2 (dva) týždne, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

VŠEOBECNÉ

1. Využitie našich služieb nie je možné pre jednotlivcov a spoločnosti, ktorých tovar alebo služby sú spojené s alkoholovými a tabakovými výrobkami a inými návykovými látkami s cieľom ich užívania alebo distribúcie, erotickým obsahom, rasizmom, diskrimináciou alebo sú ilegálneho charakteru, a ani samotné materiály takéhoto charakteru bez ohľadu na pôvodcu. Týka sa to taktiež materiálov a služieb protispoločenského a protirodinného charakteru (napríklad propagácia alkoholických nápojov, cigariet a iných návykových látok, hazardu, sexuálnych služieb, prostitúcie, promiskuity, cudzoložstva, rozvodov, neopodstatnených potratov, osobnostne a spoločensky nezodpovedného životného štýlu a pod.).

2. Záujemca o naše služby sa zaväzuje v príslušných objednávkach poskytnúť o sebe pravdivé a všetky potrebné údaje a prípadné neskoršie zmeny nám oznámiť (hlavne fakturačné a poštové informácie). Zaväzujeme sa nezverejniť tieto údaje iných neoprávneným stranám.

3. Nezodpovedáme za pravdivosť obsahu zadávaných informácií a nenesieme zodpovednosť za kvalitu výrobkov a služieb prezentovaných jednotlivými spoločnosťami, či za prípadné porušovanie autorských práv. Túto zodpovednosť má jedine objednávateľ služieb.

4. Vyhradzujeme si právo odmietnuť zrealizovať objednávku, ak je v rozpore s týmito podmienkami, alebo aj bez udania dôvodu.

5. Vyhradzujeme si právo meniť tieto podmienky.


Design a copyright © 2000 - ADVANS. Všetky práva vyhradené.
Preklady ADVANS - prekladateľské služby, aj krátke preklady, aj rýchle preklady. Rôzne jazykové kombinácie. Iba neúradné preklady.
http://www.advans.sk,
advans(a)advans.sk

NAJ.sk advans counter

anglicko-slovenské preklady, bulharsko-slovenské preklady, česko-slovenské preklady, francúzsko-slovenské preklady, chorvátsko-slovenské preklady, maďarsko-slovenské preklady, nemecko-slovenské preklady, poľsko-slovenské preklady, rusko-slovenské preklady, slovinsko-slovenské preklady, slovinčina, španielsko-slovenské preklady, taliansko-slovenské preklady, ukrajinsko-slovenské preklady, a iné jazykové kombinácie, a taktiež preklady zo slovenčiny do príslušného jazyka

preklady advans

 

preklady advans